سبک زندگی و نسبت آن با علوم انسانی و اجتماعی

دکتر سید حسین شرف الدین

تقریر گفت و گوی دکتر سیدحسین شرف الدین، عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره در نشستی با همین عنوان، ۱۲/۹/۱۴۰۲.

چکیده:

سبک زندگی به معنای مصطلح آن دست کم در دو مقام با علوم انسانی و علوم اجتماعی و قبل از آندو با معرفت عامه و تجربه های زیسته ارتباط وثیق دارد. سبک زندگی به مثابه نظامی جامع از قواعد الگویی مطلوب و مورد انتظار  متناسب با وضعیت ها و موقعیت های فردی و اقتضائات حیات اجتماعی و هدایت گر فرد در عرصه های مختلف زندگی روزمره؛ در مقام تکون و ساخت یابی تدریجی، کمیت و کیفیت وجودی،  گستره و قلمرو، آثار و نتایج و…از این علوم – بسته به جایگاه، اقتدار و نفوذ اجتماعی و توان لازم برای  اثربخشی و ساماندهی به فرهنگ عمومی- عمیقا متاثرند. این نقش بیشتر از نوع علّی و اعدادی و ایصال الی المطلوب است.  سبک زندگی، همچنین به مثابه نظامی جامع از کردارهای الگویی مرجح  و نهادینه در بستر حیات اجتماعی و  به عنوان یک موجودیت برساختی و یک ابژه فرهنگی اجتماعی از منظرهای مختلف توصیفی، تبیینی، تفسیری، توجیهی و انتقادی در کانون  توجه تحلیلی  علوم انسانی و اجتماعی قرار دارد. در این نوشتار به اختصار، به  برخی از وجوه ارتباط این علوم با موضوع «سبک زندگی» پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: فرهنگ، اجتماع، سبک زندگی، علوم انسانی و اجتماعی، کنش.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا