اخلاق جهاني ضرورت جامعه جهاني

دکتر سید حسین شرف الدین

 

چکيده:

فرايند جهاني شدن هم عامل و هم نتيجه مجموعه اي از تحولات بنيادين،متنوع و پهن دامنه اي است که در عالم انساني بوقوع پيوسته و در حال وقوع است. بالطبع اين مرحله از بودن به تناسب مختصات خويش،الزامات،ضرورتها و انتظاراتي را به ميان کشيده است. دست يابي به يک نظام اخلاقي پايه و جهانشمول و مجموعه اي از فضايل و کمال مطلوبهاي عام،فراسوي همه نظام هاي اخلاقي متکثرموجود به تبع تکثر فرهنگ ها،نياز مبرم و مسجلي است که بدليل نقش کانوني آن،خلاء وجوديش،بيش ازسايرضرورتها احساس مي شود.اين نوشتاردرصدد است تا از چيستي، چرايي، منشا، کارکرد و موانع تحقق اخلاق جهاني و نيزاقدامات به عمل آمده در جهت نيل به اين مهم،باجمال سخن بميان آورد.

واژه هاي کليدي: اخلاق،اخلاق جهاني،دين،فرهنگ،ارزش،هنجار، جهاني شدن.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا