راهپیمایی اربعین و سبک زندگی

سخنرانی دکتر سید حسین شرف الدین

درتوضیح «راه پیمایی اربعین و سبک زندگی» یا «راه پیمایی اربعین به مثابه نوعی سبک زندگی»،‌ قاعدتاباید ابتدا مفهوم و معنای مراد از سبک زندگی و سپس جلوه ها و کارکردهای سبکینه این رویداد بزرگ را در حد اجمال توضیح دهم.

سبک زندگی در واقع، تبلور و تجلی عینی فرهنگ به مثابه جامع ترین نظام معنایی جامعه است   (عناصر فرهنگ معنایی و مجردند که در قالبهایی عینیت و نمود می یابند. به همین دلیل، برخی سبک زندگی را جنبه نمایشی و متظاهرانه فرهنگ شمرده اند.)

دو تلقی غالب از ماهیت و چیستی سبک زندگی وجود دارد: ۱) سبک به عنوان قاعده، هنجارو الگوی کنش. کسانی که ازسبک به عنوان   نقشه زندگی،  سیاست زندگی، چارچوب مرجع، خط راهنما یاد می کنند، به این جهت توجه دارند.

تلقی دوم، سبک به عنوان کنش منتخب و مرجح است. کسانی که سبک زندگی را به مجموعه نسبتا نظام مندی از کنش های ذهنی و عینی برگزیده تفسیر کرده اند، به این وجه نظر دارند.(در واقع، یکی به فرم و ظرف کنش ودیگری به مضمون ومظروف کنش توجه دارد)

درهر جامعه معمولا حسب موقعیت های مختلف جنسی، سنی، قومی، شغلی، طبقاتی، تمدنی گونه های مختلفی ازسبک یا مجموعه های سبکی وجود دارد.(برخی از جامعه شناسان، از سبک های متنوع درونی جامعه به خرده فرهنگ های آن تعبیر کرده اند)

گوهر اصلی سبک نیز به تبع فرهنگ بینش ها، ارزشها، گرایش ها و جهت گیریهای متناسب است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا