تاملی در مسئولیت اجتماعی و ابعاد آن

دکتر سید حسین شرف الدین

مقدمه

در جامعه، افراد به مثابه اعضا، در قبال خود، سایرین، امکانات و سرمایه های مشترک و مصالح و منافع جمعی مسئول و متعهدند. سازمانهای اجتماعی نیز به عنوان کنشگران اجتماعی فعال در قبال ذی نفعان، دریافت کنندگان کالاها و خدمات عرضه شده توسط آنها و سایر عناصر محیطی (اعم از محیط اجتماعی و محیط طبیعی) مکلف و مسئولند. مسئولیت پذیری و مسئولیت ورزی در چارچوب الگوهای رفتاری پذیرفته شده و متناسب با سطح انتظارهمواره یک ویژگی ارزشی مثبت و فضیلت شمرده می شود.

ادامه…

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا