شبکه انديشمندان قم

  155رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  چکیده:منظومه یا نظام ارزش ها به عنوان بنیادى ترین مؤلفه فرهنگى هر جامعه، معمولاً از طریق نفوذ تدریجى به سازمان شخصیتى افراد و نهادها و ساختارهاى اجتماعى خود را در جلوه هاى انتزاعى و انضمامى بازتولید کرده و همچون جویبارى در بسترهاى روانى و اجتماعى و در سپهر معنایى و گفتمانى غالب جامعه به حیات خویش ادامه مى دهد. انتقال ارزش ها به همراه سایر مؤلفه هاى وابسته، عمدتا از طریق کارگزاران و عوامل و وسایط خاصى صورت مى پذیرد. در عصر حاضر، رسانه هاى جمعى، به ویژه رسانه هاى تصویرى از برجسته ترین کانال هاى انتقال، احیا، تقویت، تغییر، ویرایش و حتى آفرینش ارزش ها شمرده مى شوند. این نوشتار درصدد است تا با محوریت رسانه ملى به عنوان یک دانشگاه عمومى و یکى از بازوان فرهنگى نظام اسلامى، و با ارجاع به زیرساخت هاى هنجارى و توقعات نهادى شده، نقش این رسانه را در بازخوانى، انتقال، تبلیغ، برجسته سازى و صیانت ارزش هاى اسلامى یا مورد تأیید اسلام را با رویکردى جامعه شناختى و ارتباطى مورد تحلیل و واکاوى قرار دهد. کلیدواژه ها: فرهنگ، هنجار، ارزش، رسانه، رسانه ملى، جامعه پذیرى.
  مکتب مطالعات فرهنگی 27 فروردین 1394 23:24
  چکیده :مطالعات فرهنگی، بر مجموعه قابل توجهی از پژوهش‏ ها، نظریات، روش‏ها، موضع‏گیری‏ها و فعالیت‏های انتقادی در چارچوب علوم انسانی و علوم اجتماعی اطلاق می‏شود که از دهه 1960 به این سو، توسط جمعی از اندیشمندان علوم اجتماعی و تحت شرایط فرهنگی ـ اجتماعی خاص، در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به وجود آمد. مطالعات فرهنگی، نه یک رشته آکادمیک جدید و یا مجموعه‏ای از رشته‏های پراکنده و ناهمگون، بلکه بیشتر یک قلمرو میان رشته‏ای است که گرایش‏ها، حوزه‏ها و روش‏های مختلفی را در یک قالب ترکیبی جدید، به هم پیوند داده است. امروزه مطالعات فرهنگی یکی از رشته‏های تنومند علمی با حوزه‏های مختلف در مراکز علمی و دانشگاهی است که هر روز به لحاظ کمّی و کیفی بر عمق و گستره آن افزوده می‏شود. این نوشتار، به بررسی فعالیت‏های شاخه انگلیسی آن، به عنوان کانون این جریان جهان‏گستر می‏پردازد. کلیدواژه‏ ها: فرهنگ عامه، امپریالیسم فرهنگی، نقد ادبی، ارتباطات جمعی، طبقه اجتماعی، نشانه‏ شناسی، گفتمان، کثرت‏گرایی، پسامدرنیسم
  چکیده :یکى از نیازهاى بنیادى و دیرپاى انسان که همواره به گونه هاى متفاوت و متناسب با درک و تقاضاى فردى و جمعى و امکانات محیطى، در قالب کنش هایى پاسخ یافته است، نیاز به سرگرمى و پر کردن اوقات فراغت به شیوه هاى متنوع و خلّاق بوده است. فراغت اگر در گذشته به صورتى درهم آمیخته با کار و تلاش و روندهاى معمول زندگى بدون نیاز به تمهیدات و چاره اندیشى هاى ویژه، پوشش مى یافت و یا بیشتر در میان کودکان و نوجوانان یا اقشار متمکن و مرفه احساس مى شد، امروزه به یکى از فرصت هاى همگانى مستقل از روندهاى عادى کار و تلاش رسمى، و به شدت نیازمند سیاست گذارى و برنامه ریزى، تمهید مقدمات و تخصیص امکانات تبدیل شده است. هم اکنون با نهادى شدن همه سازوکارها و مجارى معطوف به نیازهاى جمعى، تأمین این نیاز نیز به مجموعه اى از نهادها و سازمان هاى اجتماعى داراى گستره ملى و بین المللى محول شده است. پرسشى که این نوشتار درصدد پاسخ بدان است اینکه اسلام به منزله یک دین و فرانهادى اجتماعى در جامعه اسلامى ایران، درباره این نیاز و اقتضائات و ملزومات آن چه موضعى دارد؟ خطوط هنجارى عام مستفاد از شریعت اسلام که در مقام ارضاى این نیاز از مجراى کنش هاى فردى یا اقدامات سازمانى باید منظور شوند، چه ویژگى هایى دارند؟ اتهام تاریخى به ادیان مبنى بر بى اعتنایى و کم التفاتى و بلکه معاندت با این سنخ خواست ها و کراهت و تحذر اغلب مؤمنان و متشرعان از این قبیل اشتغالات، بررسى و مطالعه و موضع گیرى در این باره را به یکى از جدى ترین و ضرورى ترین نیازها در قلمرو پژوهش هاى دینى معطوف به مطالبات اجتماعى تبدیل کرده است.
  چکیده: رسانه جمعی به عنوان یک نهاد، سازمان و یک کنشگر فعّال فرهنگی اجتماعی، در اصل موجودیت و هویت یابی سازمانی و نیز در مقام نقش آفرینی و ایفای کارکردهای محول و محقق، لاجرم از دو نظام الگویی تأثیر می پذیرد: الگوی ساختی یا الگوی هنجاری معطوف به ساختار، و الگوی کارکردی یا الگوی هنجاری معطوف به حوزه عمل. رسانه ملی نیز به عنوان یک رسانه دینی، خلق برنامه های دارای جهت گیری دینی، از این قاعدة عام مستثنی نیست. این نوشتار در صدد است با الهام از منابع اصیل اسلامی، به عنوان تنها مرجع و الگوی هنجاری معتبر، برای هدایت نظری و عملی نهادهای اجتماعی کشور، قواعد رفتاری و منطق عملی رسانه ملی در ایفای کارکردهای حرفه­ای عموماً، و کارکرد سرگرمی به عنوان برجسته ترین کارکرد این رسانه، خصوصاً، در قالب طرح مجموعه ای از اصول راهبردی و خطوط راهبری عملی به مثابة بنیادهای هنجاری هدایت گر رسانه در تأمین این مهم بدست دهد. کلیدواژه ها: سرگرمی، رسانه، تلویزیون، اسلام، الگو، هنجار.
  چکیده : نهاد به عنوان یکی از عناصر ساختی و یکی از بنیادهای اصیل و رکین نظام اجتماعی بخش قابل توجهی از ادبیات موجود علوم اجتماعی را به خود اختصاص داده است. این موجودیت اجتماعی تاریخی اگر چه تاکنون از منظرهای مختلف مورد بحث و بررسی و واکاوی های مفهوم شناختی و وجودشناختی قرار گرفته است اما با رویکرد درون دینی کمتربدان توجه شده است. این نوشتار درصدد است تا ضمن مرور ادبیات جامعه شناختی این حوزه به بازخوانی و کاوش تحلیلی مفهوم نهاد، فرایند شکل گیری و هویت یابی، عناصر و مولفه های تشکیل دهنده، ویژگی ها و مختصات، ضرورت های ساختاری و کارکردی، گونه شناسی، آثار و نتایج، جلوه ها و مظاهر عینی، ارتباطات چندگانه نهادها با یکدیگرو با سایر عناصر محیطی؛ نیم نگاهی نیز به خطوط کلی اندیشه اسلامی در این خصوص و مفاهیم متناظر و دارای قرایت معنایی و مصداقی با این مفهوم، درچارچوب قرآن کریم بیافکند. کلیدواژه ها: نهاد، نیاز، سازمان، شخصیت، جامعه پذیری، کارکرد
  • تعداد رکوردها : 155