اسلام هراسی در رسانه های مکتوب غربی

دکتر سید حسین شرف الدین

«اسلام هراسی» عبارت است از: «ترس یا تنفر از اسلام، و در نتیجه، ترس و تنفر از همه مسلمانان» که به شکل ساختمند و از طریق ایجاد محرومیت در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، هر روز جلوه بارزتری می یابد. یکی از مهم ترین ابزارهای پیشبرد این هدف در غرب، بهره گیری از رسانه های جمعی و قدرت اثرگذاری شگرف آنهاست. رابطه سیاست رسانه ای غرب با جریان اسلام هراسی به حدی است که برخی تحلیل گران رسانه های غربی را منشا اصلی اسلام هراسی می دانند. از میان انواع گوناگون رسانه ها، حوزه رسانه های مکتوب و چاپی، به ویژه مطبوعات، زمینه آغازین پژوهشگران برای بررسی «اسلام هراسی رسانه ای» بوده است. به همین روی، پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و بررسی منابع متعدد، ادعای وجود «اسلام هراسی در رسانه های مکتوب غربی» را واکاوی کند. طی چند دهه اخیر، تحقیقات بسیاری در رابطه با این موضوع انجام شده که بر اساس یافته های بیشتر آنها، وجود نوعی تبعیض آشکار و پنهان علیه اسلام و مسلمانان، در نحوه بازنمایی رسانه های مکتوب غربی، مسلم و مشهود به نظر می رسد.
کلیدواژگان: اسلام هراسی، اسلام، غرب، رسانه های مکتوب، مطبوعات غربی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا